Một số yêu cầu mới về việc xác nhận thông tin thực tế trong thủ tục điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) của Hoa Kỳ

08/10/2013

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành quy định nhằm tăng cường các yêu cầu về việc xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin thực tế được nộp trong quá trình điều tra các vụ việc chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành quy định nhằm tăng cường các yêu cầu về việc xác nhận tính chính xác và đầy đủ của thông tin thực tế được nộp trong quá trình điều tra các vụ việc chống bán phá giá và chống trợ cấp.

Quy định này sẽ áp dụng cho tất cả các vụ điều tra AD/CVD được khởi xướng trên cơ sở đơn kiện được nộp từ ngày 16 tháng 8 năm 2013 cũng như các giai đoạn khác trong quy trình điều tra AD/CVD bắt đầu từ thời điểm trên. Quy định nhằm điều chỉnh lại các Xác nhận (certification) để xác định (i) loại xác nhận nào đi kèm với các tài liệu và giai đoạn nào trong quá trình điều tra AD/ CVD; (ii) ai có quyền ký xác nhận và (iii) thời điểm xác nhận được ký. Những sửa đổi cũng nhằm đảm bảo rằng các bên liên quan và luật sư nhận thức được hậu quả của việc cung cấp các Xác nhận giả. Trước đó, DOC đã ban hành những thay đổi này như một quy tắc tạm thời vào tháng 2 năm 2011.

Tóm tắt những thay đổi trong quy định của DOC  như sau

- DOC yêu cầu ghi thời điểm trong Xác nhận, Thời điểm trong Xác nhận có thể là thời hạn nộp hoặc thời điểm thực tế nộp.

- Một công ty hoặc chính phủ và đại diện của mình phải giữ lại các Xác nhận gốc trong thời gian 5 năm kể từ khi nộp Bản đệ trình. Tuy nhiên, Yêu cầu này không quy định rõ vị trí hoặc cách thức mà Xác nhận gốc cần được lưu trữ và cũng không cấm một công ty hoặc chính phủ cho phép đại diện của mình lưu giữ các Xác nhận gốc trên thay mặt cho khách hàng.

- Xác nhận của công ty hoặc chính phủ đối với các bản đệ trình có chứa thông tin kinh doanh (thông tin mật) của Bên khác mà các công ty hoặc chính phủ không có quyền tiếp cận theo những quy định về bảo mật, cần phải được gửi kèm trong Bản tài liệu công khai.

- Bản đệ trình có chứa cả thông tin mật của công ty hoặc chính phủ và của Bên thứ ba phải có xác nhận. Tuy nhiên, các Bên chỉ phải xác nhận thông tin công khai và thông tin kinh doanh của mình mà họ cung cấp.

- Tất cả các bản đệ trình có chứa thông tin thực tế phải được xác nhận nhận, bao gồm các bản đệ trình có chứa thông tin được chuyển từ hồ sơ của một giai đoạn trong quy trình điều tra sang hồ sơ của một giai đoạn khác. Tuy nhiên, yêu cầu xác nhận không áp dụng đối với các bản đệ trình về thủ tục, ví dụ như, yêu cầu gia hạn thời hạn, yêu cầu tham vấn, chỉnh sửa các bản nộp đã được xác nhận trước đây v…v;

- Hiện nay, Xác nhận về trách nhiệm trước chính phủ Hoa Kỳ không tham chiếu đến luật hình sự của Hoa Kỳ, tuy nhiên, điều này sẽ không làm thay đổi hậu quả hoặc các hình phạt áp dụng cho việc cung cấp thông tin sai lệch cho chính phủ Hoa Kỳ.

Những thay đổi DOC không thông qua

DOC đã từ chối những đề xuất sau đối với quy định mới gồm: (1) xây dựng chế tài cho hành vi vi phạm quy định này, (2) chấp nhận chữ ký điện tử cho mục đích ký giấy xác nhận (mặc dù điều này sẽ được đánh giá lại trong tương lai khi hệ thống trung tâm thông tin về AD/CVD (Import Administration Antidumping and Countervailing Duty Centralized Electronic Service System) được triển khai), (3) yêu cầu xác nhận phải liệt kê tất cả các cá nhân có trách nhiệm đối với tư vấn, chuẩn bị hoặc xem xét một phần hoặc tất cả các bản đệ trình, (4) Yêu cầu đại diện các bên liên quan giải thích hợp lý trước khi xác nhận một hồ sơ là chính xác và đầy đủ và (5) yêu cầu các thông tin thực tế trong xác nhận là phù hợp với thông tin gửi tới các cơ quan liên bang khác.