Tài liệu tham khảo

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 150/2003/NĐ-CP
PHÁP LỆNH VỀ TỰ VỆ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH 89
PHÁP LỆNH CHỐNG TRỢ CẤP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
SIMA Handbook (English Version)
Integrated text of the Special Import Measures Act.
Hướng dẫn thực thi SIMA
NOTIFICATION OF LAWS AND REGULATIONS UNDER ARTICLES 18.5 AND 32.6 OF THE AGREEMENTS BRAZIL
NOTIFICATION OF LAWS AND REGULATIONS UNDER ARTICLE 18.5 OF THE AGREEMENT BRAZIL

Trang