Tài liệu tham khảo

QUY TRÌNH MỘT VỤ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ Ở HOA KỲ
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ
Quy trình một vụ kiện chống bán phá giá ở EU
Luật EU (bổ xung 2005)
Luật AD của EU (1995)
Consolidated TEXT
AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994
HIỆP ĐỊNH THỰC THI ĐIỀU VI CỦA HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THUẾ QUAN VÀ THƯƠNG MẠI - GATT (1994)
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994
THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT 1947)

Trang